Общи условия1: За “Здравословно училище”

„Здравословно училище“ е онлайн платформа за управление на училищно хранене със защитени портали и мобилни приложения за ученици, родители, организации за доставка на храна и училищни власти. Платформата е изградена и поддържана от „Орак Инженеринг“ ЕООД.

Целта на платформата е да създаде възможност на родителите да поръчват и заплащат по електронен път храна за децата си към доставчиците.

„Здравословно училище“ позволява онлайн заявяване и заплащане на заявените услуги,  и издаване на електронни дневни купони за ученика. Платформата допуска организиране на заплащането на купоните чрез създаване и управление на електронен портфейл.

2: Поръчка на менюта

„Здравословно училище“ позволява на родителите да закупят купони за храна за децата си от организацията, доставчик на храна, която оперира в съответното училище. Това се случва само и единствено от личния профил на всеки родител. Менютата са съставени, съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1169/2011 за задължителното изписване на алергените към храните. Организациите, доставчици на храна, са изцяло отговорни за качеството на изготвените менюта, както и за техните съставки, и отговарят изцяло в случай на настъпила вреда към родителя или детето вследствие на консумация. Настоящата платформа контролира дали менюто за деня съдържа алергени, които са противопоказни за децата, а при наличния на такива алармира за несъответствие и не позволява ястието да бъде избрано.

3: Задължение на всеки потребител

Всеки регистриран потребител в платформата:

Трябва да се съгласи с настоящите „Общи условия“;

Трябва да потвърди, че е родител/настойник, оторизиран служител от организация, доставчик на храна, или представител на училище или община, за да създаде профил.

4: Защита на личните данни

Съгласно Закона за личните данни, който е в сила от 01.01.2002 г., „Орак Инженеринг“ ЕООД като регистриран Администратор на лични данни се задължава да съхранява цялата информация по сигурен начин, както в никакъв случай да не предоставя лични данни или каквато и да е друга информация на трети лица.

Основните видове лични данни, които се обработват са:

Орак инженеринг ЕООД може да обработва данни, изготвени и генерирани в процеса на предоставяне на услугите:

С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, Орак инженеринг ЕООД има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

Орак инженеринг ЕООД има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.

„Орак Инженеринг“ ЕООД обработва данните Ви за следните цели:

В изпълнение на свои законови задължения, Орак инженеринг ЕООД обработва данните Ви за следните цели:

Орак инженеринг ЕООД обработва съответните данни, предоставени с изрично съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

Създаване и управление на личен профил в Сайта; техническо съдействие за създаване на профил/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни.

За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

  1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между Орак инженеринг ЕООД и Вас или представлявано от Вас дружество – за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните.Орак инженеринг ЕООД може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение;
  2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемно-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на срока за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.
  3. Личните данни, обработвани с цел управление на профила в Сайта – до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни за управление на профил

Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни:

1.Общи права

Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на Орак инженеринг ЕООД , посочен по-горе.

Имате право да поискате от Орак инженеринг ЕООД:

Имате право също:

  1. Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни.

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от Орак инженеринг ЕООД, можете да го направите като се свържете с длъжностно лице по защита на данните.

5: Политика за отказ от абонамент и възстановяване на средства

  1. При отказ от абонамент и искане за възстановяване на средства се подава аргументирано заявление от страна на родителя с посочени месеците, за които желае да се възстанови предварително заплатената сума.
  2. Оценка на аргументите се извършва от оторизиран представител на „Орак Инженеринг“ ЕООД. При одобрени аргументи се пристъпва към възстановяване на сумата.
  3. При заплатен абонамент за период и желание за отказ от ползването на услугата – сумата се възстановява по предоставена банкова сметка, като се възстановява сумата от месеца, следващ месеца на заявения отказ, до края на заплатения период. Сумата за използваните месеци се изчислява на база на цена без отстъпка.
  4. При отказ от услуга – възстановява се остатъкът, като се възстановява сумата от месеца, следващ месеца на заявения отказ, до края на заплатения период. Сумата за използваните месеци се изчислява на база на цена без отстъпка.
  5. При обявяване на локдаун – заплатените абонаменти се прехвърлят за следващите учебни месеци след възстановяване на учебния процес.

6: Политика за отказ от заявена храна и възстановяване на средства

При заявление за възстановяване на сума, заплатена за храна, „Орак Инженеринг“ ЕООД оказва съдействие за извършване на програмен анализ и верификация на извършените плащания. Информацията се изпраща на организацията, доставчик на храна, който урежда условията по възстановяването на средствата съгласно неговата политика за възстановяване на средства.

Случаи, при които има несъответствие в предоставеното количество храна, качеството на храната или липсата на доставка, са предмет на взаимоотношение между организацията, доставяща храна, и родителя.

7: Достъп до платформата

Достъп до „Здравословно училище“ имат:

– всички регистрирани родители на ученици от училищата, участващи в платформата;
– регистрираните доставчици на храна, с които работят училищата;
– училищната и общинска администрация, ангажирана с храненето на учениците.

Достъпът до платформата е само за регистрирани потребители с уникално потребителско име и парола.

Непрекъснатата техническа поддръжка на платформата е ангажимент на „Орак Инженеринг“ ЕООД. Поради многообразни фактори, сред които могат да бъдат аварии или злоумишлени повреди, периодични поддръжки, ремонти и т.н., съдържанието на платформата може да е недостъпно или частично достъпно за определен период от време.

8: Промени на Общите условия

„Орак Инженеринг“ ЕООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия при необходимост, породена от промени в технологиите, промени в правната рамка или други форсмажорни обстоятелства.

Въпреки, че при промяна в Общите условия ще уведомяваме потребителите, задължение на родителите остава да проверяват този документ за промени, за да са наясно с последното му актуално състояние.

9: Въпроси и препоръки

Ако имате някакви въпроси или препоръки, можете да се свържете с нас чрез контактната форма.

Ако искате да получите повече информация за услугата "Здравословно училище", направете запитване и ние ще се свържем с Вас.

Направи запитване